Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Кожний рукопис повинен містити:

 • прізвища та ініціали авторів, назву та анотацію (її довжина щонайменше 1800 символів англійською мовою (приблизно 20 рядків)), бажано, аби анотація не містила формул, або принаймні без складних формул та посилань
 • код Математичної предметної класифікації за 2020 рік;
 • якщо назва довго, то вкажіть також її коротку версію зі 40 символів щонайбільше;
 • адреси авторів публікації;
 • ключові слова;

Розташування теорем, лем, положень, наслідків і визначень, які підлягають нумеруванню, у роботах, написаних англійською мовою, повинно здійснюватися таким чином:
\begіn{theorem}
{\sl текст формулювання }
\end{theorem}
\begіn{proof}[Proof]
текст доведення
\end{proof}

\begіn{lemma}
{\sl текст формулювання}
\end{lemma}
\begіn{proof}[Proof]
текст доведенння
\end{proof}

\begіn{proposition}
{\sl текст формулювання }
\end{proposition}
\begіn{proof}[Proof]
Текст доведення
\end{proof}

\begіn{corollary}
{\sl Текст формулювання }
\end{corollary}
\begіn{proof}[Proof]
Текст доведення
\end{proof}

\begіn{definition}
Definition text {\it the term which is defined} the continuation of definition text
\end{definition}

У випадку, коли стаття написана українською, теореми, леми, твердження, наслідки та означення, які потрібно пронумерувати, записують так:
\begіn{theorem}
{\sl Текст формулювання}
\end{theorem}
\begіn{proof}[Доведення.] 
Текст доведення
\end{proof}

\begіn{lemma}
{\sl Текст формулювання}
\end{lemma}
\begіn{proof}[Доведення.] 
Текст доведення
\end{proof}

\begіn{proposition}
{\sl Текст формулювання}
\end{proposition}
\begіn{proof}[Доведення.] 

Текст доведення
\end{proof}

\begіn{corollary}
{\sl Текст формулювання}
\end{corollary}
\begіn{proof}[Доведення.] 
Текст доведення
\end{proof}

\begіn{definition}
Текст означення {\it терміну, який означується} продовження тексту означення
\end{definition}
Якщо відсутня нумерація, то використовуйте
theorem*, lemma*, proposition*, corollary*, definition*
скрізь замість
theorem, lemma, proposition, corollary, definition
відповідно.

Упорядкування впорядкованих списків має здійснюватися за допомогою середовища itemize, наприклад:
\begіn{itemize}
\item[1.] текст 1
\item[2.] текст 2
\item[3.] текст 3
\end{itemize}
або
\begіn{itemize}
\item[a)] текст a
\item[b)] текст b
\item[c)] текст c
\end{itemize}.

Щоб упорядкувати складні формули та зв’язки, які займають більше одного рядка, використовуйте середовище gather, наприклад:
\begіn{gather}
\nonumber lрядок 1 формули \\
рядок 2 формули \\
\nonumber рядок 3 формули
\end{gather}

Наведений вище приклад показує формулу, яка займає три рядки. Крім того, рядок 1 і рядок 3 не нумеруються, а рядок 2 нумерується автоматично.
Якщо автор хоче задати формулу, яка не пронумерована, він або вона повинні використовувати середовище gather* :
\begіn{gather*}
рядок 1 формули \\
рядок 2 формули \\
...
останній рядок формули
\end{gather*}
Елементи списку джерел повинні бути упорядковані одним із таких способів:

I.
a) \bibitem{1.} Бицадзе А.В., Самарский А.А. {\it О некоторых простейших обобщениях линейных эллиптических краевых задач} \sep Докл. АН СССР -- 1969. -- \No 4. -- C. 739--740.
б) \bibitem{3.} Шеремета М.М. Цілі ряди Діріхле. -- К.: ІСДО, 1993. -- 168 с.

II.
a) \bibitem{2.} T. Banach, {\it Characterization of spaces admitting a homotopy dense embedding into a Hilbert manifold, Topology Appl. {\bf 86} (1998), 123--131.
б)\bibitem{5.} A. Chigogidze, Inverse Spectra, North Holland, Amsterdam, 1996.

Після кожного елемента списку літератури опублікованого українською повинен слідувати його переклад англійською мовою, наприклад:

Я. В. Васильків, Л.Р. Політило, Інтегральні середні функцій спряжених до субгармонійних функцій, Вісник Львів. ун-ту, Сер. мех.-мат. {\bf 71} (2010), 47-62;
Ya.V. Vasyl'kiv, L.R. Politylo, Integral means for functions conjugate to subharmonic functions, Visnyk Lviv Univ., Ser.Mech-Math. {\bf 71} (2010), 47-62.
або
Zadorozhna O.Yu., Skaskiv O.B. On the domains of convergence of the double random Dirichlet series \sep Mat. Stud. - 2009. - V.32, No.1. - P. 81-85. (in Ukrainian).

У випадку, коли стаття повинна містити малюнки, вони повинні бути створені у форматі bmp, а ще краще у форматі jpeg.
За можливості намагайтеся уникати використання занадто великої кількості визначень нових команд (\def).

 1. При оформленнi варто орiєнтуватися на правила, прийнятi в бiльшостi математичних журналiв (вони iстотно не вiдрiзняються). Оформлення списку лiтератури можна запозичити з даного випуску ``Математичних студiй''. Редколегія розлядає статті написані переважно англійською. Статті написані іншими мовами (нiмецькою, українською та французькою) можуть розглядатися у виняткових випадках за рішенням редколегії. У розділ Хроніки приймаються статті українською або англійською мовами. 
 2.  У випадку авторського колективу вказати прiзвище того з авторiв, з ким редколегiя може вести листування.
 3. З 1999 року введено розділ "Короткі повідомлення". Крім тексту коротких повідомлень (до 5 журнальних сторінок), автори зобов'язані прислати повні доведення всіх результатів.
 4. Обов'язкове використання LaTeX'у при наборі статті за допомогою стильового та макетного файлів журналу „Математичні студії“.
  Редколегія розглядає лише праці, які надіслані через систему автоматичної подачі статей
  на сторінці {\it http://matstud.org.ua} 

Якщо рукопис не відповідає вимогам журналу, то редколегія може відхилити статтю.

Стильовий та макетний файл можна завантажити тут: matstud4.zip

Вказівки до макетного файлу містяться в ньому як коментарі.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.