Storozh, O., G. Chuyko, T. Kudryk, Y. Mykytyuk, and N. Sushchyk. “Vladyslav Elijovych Lyantse (in Honour of the 100th Anniversary of Birth)”. Matematychni Studii, Vol. 55, no. 2, June 2021, pp. 214-22, doi:10.30970/ms.55.2.214-222.