[1]
O. Storozh, G. Chuyko, T. Kudryk, Y. Mykytyuk, and N. Sushchyk, “Vladyslav Elijovych Lyantse (in honour of the 100th anniversary of birth)”, Mat. Stud., vol. 55, no. 2, pp. 214-222, Jun. 2021.