Babenko, V. F., N. V. Parfinovych, and D. S. Skorokhodov. 2021. “Optimal Recovery of Operator Sequences”. Matematychni Studii 56 (2), 193-207. https://doi.org/10.30970/ms.56.2.193-207.