BABENKO, V. F.; PARFINOVYCH, N. V.; SKOROKHODOV, D. S. Optimal recovery of operator sequences. Matematychni Studii, v. 56, n. 2, p. 193-207, 26 Dec. 2021.