PRATSIOVYTYI, M. V.; GONCHARENKO, Y. V.; DYVLIASH, N. V.; RATUSHNIAK, S. P. Inversor of digits $Q^∗_2$-representative of numbers. Matematychni Studii, v. 55, n. 1, p. 37-43, 6 Mar. 2021.