ADMIN. Maslyuchenko Volodymyr (September 26, 1950 – September 25, 2020). Matematychni Studii, v. 54, n. 1, p. 111-112, 6 Oct. 2020.