Babenko, V. F., Parfinovych, N. V., & Skorokhodov, D. S. (2021). Optimal recovery of operator sequences. Matematychni Studii, 56(2), 193-207. https://doi.org/10.30970/ms.56.2.193-207