(1)
Storozh, O.; Chuyko, G.; Kudryk, T.; Mykytyuk, Y.; Sushchyk, N. Vladyslav Elijovych Lyantse (in Honour of the 100th Anniversary of Birth). Mat. Stud. 2021, 55, 214-222.