[1]
admin 2020. Maslyuchenko Volodymyr (September 26, 1950 – September 25, 2020). Matematychni Studii. 54, 1 (Oct. 2020), 111-112.